Leergeld Nederland

image001-300x230

Inleiding

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 80 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen!

Missie
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Werkwijze: de Leergeld formule

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule bestaat uit een aantal stappen:

1

Stap

Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
2

Stap

Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
3

Stap

Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.
4

Stap

Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Concrete voorbeelden van onze hulpverlening

De lokale Leergeld stichtingen zorgen er via hun lokale hulpverlening voor dat ook kinderen uit gezinnen met een krappe beurs mee kunnen doen. Het kan hierbij gaan om meedoen op vier gebieden: onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

Concrete voorbeelden van ondersteuning uit de praktijk zijn vergoedingen voor schoolreisjes, muziekles, lidmaatschap van een sportvereniging, lidmaatschap van een scouting, computers/laptops of een fiets om naar school te kunnen.

Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening met autonome stichtingen lokaal heeft georganiseerd. Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 86 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken vrijwel geheel met vrijwilligers volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de voorliggende voorzieningen en begeleiden het gezin bij de hulpvraag.

De 86 lokale Leergeld stichtingen die de daadwerkelijke hulpverlening leveren zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau. Leergeld Nederland is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het werk van de lokale Leergeld stichtingen via landelijke activiteiten.

Ambitie

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen. Voor de periode 2012 – 2016 heeft Leergeld een meerjarenbeleidsplan geformuleerd dat haar dichter bij deze lange termijn ambitie moet brengen: Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Strategische hoofddoelstelling van dit plan is dat Leergeld in de periode 2012-2016 jaarlijks 15% meer kinderen wil laten meedoen, zodat in 2016 uiteindelijk minstens 70.000 kinderen meedoen.

Resultaten

In 2012 is Leergeld succesvol van start gegaan met de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan. Zij ligt goed op koers. In 2012 is Leergeld erin geslaagd om 43.000 kinderen mee te laten doen; in 2013 47.000 kinderen en in 2014 maar liefst 68.000 kinderen!

Om ook in 2015 en 2016 deze groei vast te kunnen houden, kan Leergeld veel steun gebruiken! Ook uw steun is daarbij van harte welkom!

Wilt u meer weten over Leergeld? Kijk dan op www.leergeld.nl

U kunt op onze website ook een korte film over Leergeld bekijken via de volgende link: http://www.leergeld.nl/steun