Impact Ondernemen

City Deal verbindt 80 partners om ondernemen met impact te bevorderen

impact ondernemen

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld.

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

Het moment en de plek van de lancering zijn niet toevallig. Projectleider Willemien Vreugdenhil van de City Deal: “In de City Deal Impact Ondernemen richten we ons samen met gemeenten, provincies, Rijk en impact ondernemers op het realiseren van een duurzame en inclusieve betekeniseconomie. Een economie die invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de SDG’s.”

De City Deal richt zich op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.

De City Deal volgt hierbij drie sporen:

  1. Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’)
  Het doorbreken van het ‘kastje naar de muur’-gevoel van ondernemers door vanuit gemeenten te werken met een makelaarsteam met mandaat dat afdelings- en domeinoverstijgend werkt om samen met impact ondernemers maatschappelijke doelen te realiseren.
  2. Het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’)
  Het vergroten van de bekendheid van bestaande regelingen en ondersteuning bij impact first ondernemers en het vergroten van de kennis over impact ondernemen bij het reguliere MKB. Dit gebeurt door netwerken van impact ondernemers te versterken, bestaande nationale en regionale loketten en MKB-netwerken te verbinden en samenwerking tussen impact ondernemers en het reguliere MKB te bevorderen.
  3. Het financiële spoor (‘It takes two to tango’)
  De toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen zichtbaar en toegankelijk maken voor impact first en impact second ondernemers, o.a. door in te zitten op resultaatfinanciering. Zo komen twee partijen samen tot een mooie ‘tango’: de impact ondernemers worden ondersteund bij het indienen van goed onderbouwde aanvragen en de fondsen zien hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

Dat impact ondernemen een prominent thema is dat kansen biedt, blijkt wel uit het recordaantal deelnemende partijen: maar liefst 80 partijen verenigen zich in deze deal – gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, intermediairs, financiers, adviesbureaus en natuurlijk impact ondernemers. Een volledig overzicht is opgenomen onderaan dit bericht en terug te vinden op de City Deal-pagina op AgendaStad.nl, waar je meer leest over deze deal. Samen zetten de partijen zich de komende drie jaar in deze City Deal in voor het ondersteunen van ondernemers die bijdragen aan een brede welvaart in de samenleving.

Over de SDG’s

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 door de Verenigde Naties benoemde doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Lees meer over de SDG’s op SDGNederland.nl.

Over City Deals

City Deals zijn een bestuurlijke innovatie, geïnitieerd door het programma Agenda Stad. In City Deals werken verschillende overheden met elkaar en met maatschappelijke partners en private partijen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken. Deze samenwerking stimuleert begrip, ontkokering en kennisuitwisseling en biedt experimenteerruimte en onderbouwing voor aanpassing van wet- en regelgeving. De City Deal-aanpak is in diverse onderzoeken van onder andere het Planbureau van de Leefomgeving, de NSOB en de Universiteit Utrecht geroemd als krachtig voorbeeld van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards.

Partners City Deal Impact Ondernemen

Rijksoverheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Provincies
Noord-Brabant
Overijssel

Gemeenten
Apeldoorn
Den Haag
Groningen
Haarlem
Utrecht
Sittard-Geleen
Emmen
Delft
Amsterdam
Rotterdam
Amersfoort
Breda

Kennisinstellingen
Universiteit Utrecht
Nyenrode University
Erasmus Universiteit Rotterdam
Hogeschool van Rotterdam
NHL Stenden Hogeschool
Windesheim Hogeschool
Hanze Hogeschool
Hogeschool Amsterdam

Impact Ondernemers
The Bridging Company
Well Decommissioned
Atelier Jungles
Fun Forest
Koeckebackers
Copiatek Scan & Computer Solution BV
Bureau Raakt
Raw Paints
Wij zijn Meo
Vanhulley
Breedweer
Green Fox Social Return
Impower, Social Impact Company
ICQ Groep
ARGO 360
True Price
Impact Institute
True Price Foundation
Impact Economy Foundation
Kari’s Crackers
The Lagom Group
Plek Apeldoorn
Haagse Zwam

Financiers en fondsen
Rabobank Nederland
Social Impact Fonds Rotterdam
Stadmakersfonds
FNO – Zorg voor kansen

Adviesbureaus
Deloitte
PriceWaterhouseCoopers BV
KplusV BV
RONT Management Consultants
Spectrum Elan
Avance Impact

Intermediairs
Stichting MVO Nederland
De Normaalste Zaak
Social Enterprise NL
Impact Noord
Impact Oost
Stadsgarage Haarlem/ Kennemerland
Social Club Den Haag
Voorgoed Agency Rotterdam
Impact Hub Amsterdam
Prestatieladder Sociaal Ondernemen
Code Sociale Ondernemingen
Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Stichting Platform31
Landelijk netwerk van sociaal coöperatief ondernemen (Lansco)
EEGA Groep
MAEX-landelijk
Social Finance NL
Starters4Communities
Buzinezzclub
Lucrato
WorldStartup
De Webcirkel